กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถึงลูกถึงคน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: