กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถ่านไฟเก่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: