กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทองไม่รู้ร้อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: