กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ทิ้งไพ่ใบสุดท้าย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: