กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถอนขนห่าน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: