กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ถอนหงอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: