กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แตงร่มใบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: