กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กรวดน้ำคว่ำกะลา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: