กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไฟไหม้ฟาง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: