กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ภูเขาเลากา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: