กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ภาวนากันตาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: