กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มืดแปดด้าน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: