กลับ
สำนวนไทย คำว่า
มือห่างตีนห่าง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: