กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ม้าดีดกระโหลก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: