กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่ชอบมาพากล

หมายความว่า: 
คำถัดไป: