กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่ถูกโรคกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: