กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่เข้ายา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: