กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่เต็มหุน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: