กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่เชิง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: