กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่เต็มบาท

หมายความว่า: 
คำถัดไป: