กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไม่กี่น้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: