กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เมื่อเอยก็เมื่อนั้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: