กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เมาดิบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: