กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ยกยอปอปั้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: