กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รัดเข็มขัด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: