กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ราชรถมาเกย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: