กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ราบเป็นหน้ากลอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: