กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รู้ใส้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: