กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ร้อนผ้าเหลือง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: