กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เสียรังวัด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: