กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เส้นยาแดงผ่าแปด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: