กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หนักเอาเบาสู้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: