กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หนีร้อนมาพึ่งเย็น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: