กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หนูตกถังข้าวสาร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: