กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หนังหน้าไฟ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: