กลับ
สุภาษิต คำว่า
ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: