กลับ
สุภาษิต คำว่า
ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: