กลับ
สุภาษิต คำว่า
มะนาวไม่มีน้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: