กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ใคร่เป๋นดี หื้อแล่นเข้าป่า ใคร่เป๋นหนี้เป๋นข้า หื้อแล่นเข้าฮั้วเข้าเวียง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: