กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เจ๊าได้หลาย ขวายได้หน้อย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: