กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เฒ่าแก่ค้าวหงอกยาวขาวผอน กันบ่ต๋ายเมือมรณ์ เอาไว้สอนลูกเต้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: