กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ตกต่าเปิ้นเป๋นดีใคร่หัว ตกต่าตั๋วเป๋นดีใคร่ไห้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: