กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นของเปิ้น ไว้ของตั๋ว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: