กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ผ่อแม่ญิงงาม หื้อผ่อต๋อนไปหาปล๋า ผ่อป้อจายมีปัญญา หื้อผ่อต๋อนกิ๋นเหล้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: