กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แมวบ่หื้อหน้า หมาบ่ยี่เขี้ยว

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: