กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้ก๊ดเอาไว้แป๋งขอ เหล็กงอเอาไว้แป๋งเคียว คนก๊ดอย่างเดียวใจ้ก๋ารบ่ได้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: