กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นหื้อปอคาบ หาบหื้อปอแฮง แป๋งหื้อปอใจ้ ไข้หื้อปอนอน

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: