กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นตานหยาดน้ำ ทำบุญหลวงหลาย จักได้สบาย เกิดสุขปายหน้า

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: