กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
กิ๋นแล้วหื้อเก็บ เจ็บแล้วหื้อจ๋ำ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: