กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เก็บผักหื้อเอาตึงเครือ เก็บบ่าเขือหื้อเอาตึงขวั้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย:
คำถัดไป: